Privacy Beleid

Wij respecteren uw privacy en zetten ons in om die te beschermen door ons te houden aan dit privacybeleid (“Beleid”). Dit Beleid beschrijft de soorten informatie die wij van u kunnen verzamelen of die u kunt verstrekken (“Persoonlijke Informatie”) in de mobiele toepassing “DPR Best Practice App” (“Mobiele Toepassing” of “Dienst”) en elk van zijn verwante producten en diensten (collectief, “Diensten”), en onze praktijken voor het verzamelen, gebruiken, onderhouden, beschermen en bekendmaken van die Persoonlijke Informatie. Het beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn betreffende ons gebruik van uw Persoonlijke Informatie en hoe u deze kunt openen en bijwerken.

Dit Beleid is een wettelijk bindende overeenkomst tussen u (“Gebruiker”, “u” of “uw”) en deze Ontwikkelaar van Mobiele Toepassingen (“Operator”, “wij”, “ons” of “onze”). Indien u deze overeenkomst aangaat namens een bedrijf of andere rechtspersoon, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om die rechtspersoon aan deze overeenkomst te binden, in welk geval de termen “Gebruiker”, “u” of “uw” naar die rechtspersoon zullen verwijzen. Indien u niet over dergelijke bevoegdheid beschikt, of indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, moet u deze overeenkomst niet aanvaarden en mag u de Mobiele Applicatie en de Diensten niet openen en gebruiken. Door de Mobiele Applicatie en de Diensten te openen en te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van dit Beleid hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt daaraan gebonden te zijn. Dit Beleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die wij niet bezitten of controleren, of op personen die wij niet in dienst hebben of leiden.

Verzameling van persoonlijke informatie
U kunt de Mobiele Applicatie en de Diensten openen en gebruiken zonder ons te vertellen wie u bent of enige informatie te onthullen waarmee iemand u als een specifiek, identificeerbaar individu zou kunnen identificeren. Indien u echter gebruik wenst te maken van sommige functies die in de Mobiele Applicatie worden aangeboden, kan u gevraagd worden bepaalde Persoonlijke Informatie te verstrekken (bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres).

Wij ontvangen en bewaren alle informatie die u ons bewust verstrekt wanneer u formulieren in de Mobiele Applicatie invult. Indien nodig kan deze informatie ook ander materiaal bevatten dat u vrijwillig aan ons verstrekt (zoals artikelen, afbeeldingen, feedback, enz.).

U kunt ervoor kiezen om ons uw Persoonlijke Informatie niet te geven, maar dan kunt u misschien niet profiteren van sommige functies in de Mobiele Applicatie. Gebruikers die niet zeker zijn over welke informatie verplicht is, kunnen contact met ons opnemen.

Privacy van kinderen
Wij verzamelen niet bewust Persoonlijke Informatie van kinderen onder de leeftijd van 18 jaar. Indien u jonger bent dan 18 jaar, verstrek dan geen Persoonlijke Informatie via de Mobiele Applicatie en Diensten. Indien u reden hebt om aan te nemen dat een kind jonger dan 18 jaar Persoonlijke Informatie aan ons heeft verstrekt via de Mobiele Applicatie en de Diensten, neem dan contact met ons op om te vragen dat wij de Persoonlijke Informatie van dat kind uit onze Diensten verwijderen.

Wij moedigen ouders en wettelijke voogden aan toezicht te houden op het Internetgebruik van hun kinderen en te helpen bij de handhaving van dit Beleid door hun kinderen te instrueren nooit Persoonlijke Informatie te verstrekken via de Mobiele Applicatie en de Diensten zonder hun toestemming. Wij vragen ook dat alle ouders en wettelijke voogden die toezicht houden op de zorg voor kinderen de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat hun kinderen geïnstrueerd worden om nooit Persoonlijke Informatie te verstrekken wanneer ze online zijn zonder hun toestemming.

Gebruik en verwerking van verzamelde informatie
Wij treden op als gegevensbeheerder en gegevensverwerker wanneer wij Persoonlijke Gegevens behandelen, tenzij wij met u een gegevensverwerkingsovereenkomst hebben gesloten, in welk geval u de gegevensbeheerder bent en wij de gegevensverwerker.

Onze rol kan ook verschillen naargelang van de specifieke situatie waarbij Persoonlijke Gegevens betrokken zijn. Wij handelen in de hoedanigheid van een gegevensbeheerder wanneer wij u vragen uw Persoonlijke Informatie in te dienen die noodzakelijk is om uw toegang tot en gebruik van de Mobiele Applicatie en Diensten te verzekeren. In dergelijke gevallen zijn wij een gegevensbeheerder, omdat wij het doel en de middelen van de verwerking van de Persoonlijke Informatie bepalen.

Wij handelen in de hoedanigheid van een gegevensverwerker in situaties waarin u Persoonsgegevens verstrekt via de Mobiele Applicatie en Diensten. Wij zijn geen eigenaar van, hebben geen controle over, en nemen geen beslissingen over de ingediende Persoonlijke Informatie, en die Persoonlijke Informatie wordt alleen verwerkt in overeenstemming met uw instructies. In dergelijke gevallen treedt de Gebruiker die Persoonlijke Informatie verstrekt op als verantwoordelijke voor de verwerking.

Om de Mobiele Applicatie en de Diensten aan u ter beschikking te stellen, of om aan een wettelijke verplichting te voldoen, kan het nodig zijn dat wij bepaalde Persoonlijke Informatie verzamelen en gebruiken. Indien u de informatie die wij vragen niet verstrekt, is het mogelijk dat wij u de gevraagde producten of diensten niet kunnen leveren. Alle informatie die wij van u verzamelen kan gebruikt worden om ons te helpen de Mobiele Applicatie en Diensten te beheren en te exploiteren.

De verwerking van uw Persoonlijke Informatie hangt af van de manier waarop u met de Mobiele Applicatie en Diensten omgaat, waar u zich in de wereld bevindt en of een van de volgende zaken van toepassing is: (i) u hebt toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; (ii) het verstrekken van informatie is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan; (iii) de verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan u onderworpen bent; (iv) de verwerking houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen; (v) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd.

Merk op dat wij volgens sommige wetgevingen informatie mogen verwerken totdat u bezwaar maakt tegen die verwerking door u af te melden, zonder dat wij ons hoeven te beroepen op toestemming of een andere van de rechtsgrondslagen. In elk geval verduidelijken wij graag de specifieke rechtsgrond die op de verwerking van toepassing is, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die nodig is om een contract te sluiten.

Openbaarmaking van informatie
Afhankelijk van de aangevraagde Diensten of indien nodig om een transactie te voltooien of een Dienst te verlenen die u aangevraagd hebt, kunnen wij uw informatie delen met onze filialen, gecontracteerde bedrijven en dienstverleners (gezamenlijk, “Dienstverleners”) op wie wij vertrouwen om te helpen bij de exploitatie van de Mobiele Applicatie en de Diensten die voor u beschikbaar zijn en waarvan het privacybeleid overeenstemt met het onze of die ermee instemmen zich te houden aan ons beleid met betrekking tot Persoonlijke Informatie. Wij zullen geen persoonlijk identificeerbare informatie delen met derden en zullen geen informatie delen met niet-gelieerde derden.

Dienstverleners zijn niet gemachtigd om uw informatie te gebruiken of openbaar te maken, behalve als dat nodig is om diensten namens ons uit te voeren of aan wettelijke vereisten te voldoen. Dienstverleners krijgen de informatie die zij nodig hebben alleen om hun aangewezen functies uit te voeren, en wij geven hen geen toestemming om de verstrekte informatie te gebruiken of bekend te maken voor hun eigen marketing of andere doeleinden.

Bewaring van informatie
Wij zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken gedurende de periode die nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze overeenkomsten af te dwingen, geschillen op te lossen, en tenzij een langere bewaarperiode vereist of toegestaan is door de wet.

Wij kunnen geaggregeerde gegevens die van uw Persoonlijke Informatie zijn afgeleid of waarin die is verwerkt gebruiken nadat u die hebt bijgewerkt of verwijderd, maar niet op een manier die u persoonlijk zou identificeren. Zodra de bewaarperiode verstrijkt, wordt de Persoonlijke informatie gewist. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

Gegevensanalyse
Onze Mobiele Applicatie en Diensten kunnen gebruik maken van analyse-instrumenten van derden die cookies, web beacons, of andere gelijkaardige informatieverzamelende technologieën gebruiken om standaardinformatie over internetactiviteit en -gebruik te verzamelen. De verzamelde informatie wordt gebruikt om statistische rapporten samen te stellen over de activiteiten van de Gebruikers, zoals hoe vaak de Gebruikers onze Mobiele Applicatie en Diensten bezoeken, welke pagina’s zij bezoeken en hoe lang, enz. Wij gebruiken de informatie verkregen uit deze analyse-instrumenten om de prestaties te controleren en onze Mobiele Applicatie en Diensten te verbeteren. Wij gebruiken geen analyse-instrumenten van derden om persoonlijk identificeerbare informatie van onze Gebruikers op te sporen of te verzamelen en wij zullen geen informatie uit de statistische rapporten in verband brengen met een individuele Gebruiker.

Links naar andere bronnen
De Mobiele Applicatie en Diensten bevatten links naar andere bronnen die geen eigendom zijn van of niet beheerd worden door ons. U dient zich ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken van dergelijke andere bronnen of derden. Wij raden u aan op te letten wanneer u de Mobiele Applicatie en Diensten verlaat en de privacyverklaringen te lezen van elke bron die Persoonlijke Informatie kan verzamelen.

Informatiebeveiliging
Wij beveiligen informatie die u verstrekt op computerservers in een gecontroleerde, veilige omgeving, beschermd tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaring. Wij handhaven redelijke administratieve, technische en fysieke beveiligingen in een poging om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en bekendmaking van Persoonlijke Informatie in onze controle en bewaring. Geen enkele datatransmissie over het Internet of een draadloos netwerk kan echter gegarandeerd worden.

Daarom, terwijl wij ernaar streven om uw Persoonlijke Informatie te beschermen, erkent u dat (i) er beveiligings- en privacybeperkingen van het Internet zijn die buiten onze controle liggen; (ii) de beveiliging, integriteit en privacy van alle informatie en gegevens die tussen u en de Mobiele Applicatie en Diensten worden uitgewisseld niet gegarandeerd kunnen worden; en (iii) dergelijke informatie en gegevens tijdens het transport door een derde partij bekeken of gemanipuleerd kunnen worden, ondanks alle inspanningen.

Inbreuk op gegevens
Indien wij vernemen dat de beveiliging van de Mobiele Applicatie en Diensten gecompromitteerd is of dat Persoonlijke Informatie van Gebruikers onthuld is aan niet-verbonden derden als gevolg van externe activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beveiligingsaanvallen of fraude, behouden wij ons het recht voor om redelijkerwijs passende maatregelen te nemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onderzoek en rapportage, alsmede kennisgeving aan en samenwerking met wetshandhavingsinstanties. In het geval van een datalek zullen wij redelijke inspanningen leveren om de getroffen personen op de hoogte te brengen indien wij van mening zijn dat er een redelijk risico bestaat dat de Gebruiker schade zal lijden ten gevolge van de inbreuk of indien kennisgeving anderszins bij wet verplicht is. Wanneer wij dat doen, zullen wij een bericht in de Mobiele Applicatie plaatsen.

Wijzigingen en aanpassingen
Wij behouden ons het recht voor dit Beleid of de voorwaarden ervan met betrekking tot de Mobiele Applicatie en de Diensten te allen tijde naar ons goeddunken te wijzigen. Wanneer wij dat doen, zullen wij een kennisgeving plaatsen in de Mobiele Applicatie. Wij kunnen ook naar eigen goeddunken op andere manieren kennisgeving aan u doen, zoals via de contactinformatie die u hebt verstrekt.

Een bijgewerkte versie van dit Beleid wordt onmiddellijk van kracht na het plaatsen van het herziene Beleid, tenzij anders vermeld. Als u de Mobiele Applicatie en de Diensten blijft gebruiken na de ingangsdatum van het herziene Beleid (of een andere handeling die op dat moment wordt vermeld), betekent dit dat u instemt met deze wijzigingen. Wij zullen uw Persoonlijke informatie echter niet zonder uw toestemming gebruiken op een manier die wezenlijk verschilt van wat vermeld was op het moment dat uw Persoonlijke informatie werd verzameld.

Aanvaarding van dit beleid
U erkent dat u dit Beleid gelezen hebt en dat u akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden ervan. Door de Mobiele Applicatie en de Diensten te openen en te gebruiken en door uw informatie in te dienen, stemt u ermee in aan dit Beleid gebonden te zijn. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit Beleid, bent u niet gemachtigd om de Mobiele Applicatie en de Diensten te openen of te gebruiken. Dit privacybeleid is gemaakt met de privacybeleidsgenerator.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 18 maart 2022.